ChungKhoanVietMy

#POW - Mã cổ phiếu có thể tăng tiếp trong ngắn hạn 15%

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
#POW - Tổng CT dầu khí điện lực Việt Nam.
-----------------
Mã cổ phiếu này đang có xu hướng tăng tốt từ giữa năm 2020 khi có dịch bệnh COVID diễn ra. Bà con ở nhà nhiều, nên dùng điện cũng nhiều.

Giá hiện tại là 13800, vẫn còn tốt để có thể tiếp tục giữ. Vùng kỳ vọng tốt nhất là 16000. Khu vực này giá sẽ có một lần điều chỉnh. Nếu tài chính và kế hoạch kd của cty tốt, giá sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới. Nhưng trước mắt là vùng 16000. Tăng khoản 15% so với giá hiện tại.

Vốn chủ sở hữu khá lớn nên cũng tạm yên tâm, nhưng tài sản/ nợ ngắn hạn sắp xỉ nhau, nên vẫn có thể cầm cự được trong hiện tại. Về lâu dài, công ty cần giảm nợ và tăng tài sản để đảm bảo nguồn tài chính.

Hệ số lợi nhuận vẫn đang được đảm bảo qua từng năm ở mức 8%/ năm. Nhưng là con số không phải tốt như kỳ vọng 12%. Nhưng xem như là ổn.

📌Khuyến nghị:
Có thể mua thêm khi giá điều chỉnh về vùng 12500.
Chờ tốt lời vùng giá: 16000.
Giá phá vùng 9000, xem như xu hướng giảm mạnh sẽ bắt đầu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.