Whale-D

CKVN - POW - 16/4/2022 -6

Giá xuống
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Chứng khoán Việt Nam POW
Vùng mua lên 11-13
Target 1: 16
Target 2: 19

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.