dcironcop

POW: Theo dõi hành động giá

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Suggest chiến lược như sau:
- Mua tại giá 131, sell ở 134.
- Khi giá vượt 134 thì mua lại và sell ở 148