dcironcop

POW: Theo dõi hành động giá

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Suggest chiến lược như sau:
- Mua tại giá 131, sell ở 134.
- Khi giá vượt 134 thì mua lại và sell ở 148
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.