HoangMinhchannel

POW hai lần phá đáy không thành công

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
POW hiện tại đang có tín hiệu tăng tương đối tích cực khi hai lần phá đáy không thành công tại vùng 11.35 - 11.5.

Dự kiến trong ngắn hạn, POW có khả năng tiếp tục tăng mạnh đến vùng mục tiêu 13.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.