dinhchien

POW - Điện lực dầu khí VN - Kỳ vọng 13%

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Hệ thống giả lập đã tính 0.23% tổng phí giao dịch.

Giả định vốn: 1 tỷ, với rủi ro 1%/gao dịch >>> Khối lượng thực tế.
- Daily: Supertrend đang có xu hướng Tăng.
- H1: Chờ hồi, phá vỡ sideway vào lệnh.
Đỉnh sao cao hơn, đáy sau cao hơn: Tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.