BINANCE:POWRUSD   Power Ledger / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị POWUSD khung D đã thoát khỏi xu hướng downtrend.
Đường giá đi chậm chắc theo kênh giá, từ vùng mua đến Target 1 ước đạt 72%
Kế hoạch giao dịch được đề cập bên trên. Các điểm gãy đồ thị sẽ được update
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.