WyckoffianVietnam

PPC- Cần 1 nhịp break trên khung H1.

HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Đợi PPC break lại xu hướng H1, sau khi đã có nến rút chân.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.