Bin-LD

PPTBTC

BINANCE:PPTBTC   None
Đang hình thành mô hình 2 đỉnh, khả năng test về kháng cự fibo 5070 bật lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.