GameonVentures

PPT - 15 phút, Buy

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:PPTBTC   None
PPT khá ok cho hiệu chỉnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vượt mục tiêu số 1, tién về mục tiêu giá số 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.