GameonVentures

PPT - 15 phút, Buy

Giá lên
BINANCE:PPTBTC   None
PPT khá ok cho hiệu chỉnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Vượt mục tiêu số 1, tién về mục tiêu giá số 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu