TrongLe

Phá Đỉnh

Giá lên
HOSE:PTB   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Giá đã thiết lập đỉnh mới, giá mục tiêu 140k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.