HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
- Sau khi thoát trens giảm ở vùng 13 thì có nhiều phiên tăng mạnh, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.
- Khuyến nghị: mua gom quanh 151-15.3
- Cutloss: 13.5
- target: 18