DatTong

PVD, Tổng công ty cổ phân khoan và dịch vụ khoan dầu khí

DatTong Premium Cập nhật   
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Trên biểu đồ tuần:
- Thị trường sideway: mô hình 2 đỉnh, 2 đáy
- Giá đang test cản tuần
Trên biểu đồ D1:
- Cho chúng ta một downtrend
- Giá đang test cản tuần, và xuất hiện mô hình tam giác giảm giá.
--> Nếu giá breakout cản--> Giá sẽ tiếp tục giảm sâu.
Bình luận:
Giá breakout mô hình tam giác, tuy nhiêm breakout yếu !
Bình luận:
+2k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.