HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
PVD - Mô hình Vai đầu vai . Target 17 - View 3 tháng