nhadautu79

PVD đã thoát trend giảm ngắn hạn

Giá lên
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
HOSE:PVD
Lực mua tương đối tốt, nếu nhập hàng phiên cuối tuần trước rủi ro T+ sẽ giảm bớt.
Nhà đầu tư lướt sóng có thể tham gia với tỷ trọng thấp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.