dinhchien

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Kỳ vọng 15%

Giá lên
HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Đáy sau vẫn cao hơn đáy trước.
Lưu ý: Supertrend khung Ngày đã bị phá vỡ.
Cắt lỗ 1%/vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.