dinhchien

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Kỳ vọng 15%

Giá lên
HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Đáy sau vẫn cao hơn đáy trước.
Lưu ý: Supertrend khung Ngày đã bị phá vỡ.
Cắt lỗ 1%/vốn.