HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Kháng cự 18100
Hỗ trợ 15000
Xu hướng của PVT vẫn là tăng mặc dù giá đang có một nhịp giảm khá nhanh xuống vùng hỗ trợ MA100. đây đồng thời cũng là band dưới của BB cũng như là điểm chạm của upward trend line .
Lợi nhuận Q2 tốt nhờ vào các tàu chở dầu mới vào khai thác hiệu quả và đóng góp cao hơn từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ( NSR ) trong cả mảng vận tải dầu thô và sản phẩm dầu.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.