HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
PVT đang tạo mô hình Gartley , giá đagn điều chỉnh trong trend tăng lớn.
Tín hiệu tích cực theo mô hình của PVT, khả năng điểm đảo chiều sẽ gần với fibo 0.618
>>> khi tín hiệu đảo chiều confirm thì quanh fibo này giá được hỗ trợ và bật hồi trở lại.
>>>MUA: khi giữ được 16, tăng dần tỷ trọng khi tín hiệu chuẩn
>>> target các mốc fibo phía trên..
>>> CUTLOSS: gãy 15.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.