HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
PVT đang tạo mô hình Gartley , giá đagn điều chỉnh trong trend tăng lớn.
Tín hiệu tích cực theo mô hình của PVT, khả năng điểm đảo chiều sẽ gần với fibo 0.618
>>> khi tín hiệu đảo chiều confirm thì quanh fibo này giá được hỗ trợ và bật hồi trở lại.
>>>MUA: khi giữ được 16, tăng dần tỷ trọng khi tín hiệu chuẩn
>>> target các mốc fibo phía trên..
>>> CUTLOSS: gãy 15.5