HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Chờ thôi, chưa buy được,cần vài lượt tăng nữa
Giao dịch đang hoạt động: Buy 17450d