HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
- Phiên hôm nay là phiên đẹp để vào lệnh khi xác nhận khối lượng và nến
- Hi vọng ngày mai sẽ test lại 1 chút tầm 17 là OK
- BUY PVT:
+ Điểm vào lệnh 17-17.5
+ Điểm cắt lỗ: 15-15.5 (tương đương khoảng 8%)
+ Điểm chốt lời: 22-23 (tương đương khoảng 30%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.