Dat_FOMO

mới qua chứng thấy con hàng dầu khí rất đẹp

Giá lên
HOSE:PXI   None
mục tiêu x2 trong 3 tháng, anh em cân nhắc vào hàng khối lượng vừa phải, không nên để hết trứng vào 1 dọ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.