BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
QKC đang hoàn thành mô hình chiếc cốc và tay cầm!
Thông thường khi mô hình này hoàn thiện thì giá tăng rất mạnh!
Nhưng lưu ý giá hiện tại đã x3 so với giá đáy!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.