toansystem

QTP tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22

Giá xuống
UPCOM:QTP   QUANG NINH THERMAL POWER JSC
QTP tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22
Kịch bản giá hồi tăng về vùng 19000
và sau đó sẽ quay xuống vùng 17779
Vùng mua: 17500 - 17779
Stoploss: 17333
Profit: 20139
-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.