Sau thời gian tích luỹ gần 30 Ngày . Giờ đã đến lúc Break out của QTUM