jackfrost53

RAYUSDT

Giá lên
jackfrost53 Cập nhật   
FTX:RAYUSD   Raydium
Giá quay về retest vùng hỗ trợ. TP tại 14,5 - lợi nhuận 20%
Bình luận:
Lực mua lên mạnh, sắp đạt được target.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.