GameonVentures

RCN, H4, Mua, Lợi nhuận 155%

Giá lên
BINANCE:RCNBTC   None
Mua ở hộp màu xanh, đặt SL tại hộp màu đen và dưới đáy để chuẩn bị cho sóng kế tiếp đạt 155%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.