Phamdong1969

RDN trên đồ thị W đang cho xu hướng tăng.

Giá lên
BINANCE:RDNBTC   None
Trên đồ thị tuần RDN đã tạo đáy tại 0.00004735.
Các chỉ số kỹ thuật đang ủng hộ giá tăng. Boliger đã bóp lại để chuẩn bị cho một cuộc chuyển hướng.
Giá hiện tại đang nằm dưới EMA20 là một khó khăn. nế phá vùng này ( 0.000079x ) thì mục tiêu hướng tới là 0.00015x
Về ngắn hạn RDN vẫn đang chịu áp lực bán cao. Nếu có cây nên 4h đóng dưới 0.0000570 thì sức tăng sẽ chậm lại và có khả năng sẽ test lại đáy cũ tại 0.00004735 một lần nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.