Antony_sg

REE LẠI TỚI VÙNG MUA

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Xét mô hình sóng cho thấy đã có lực bắt đáy, do giá lại quay về vùng cầu (demand), đây là mức giá mua rất hợp lý sau khi giá đã điều chỉnh hết sóng C.
Target 1 mức 41,000 - 41,500
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.