ducbien1986

REFEEF/USDT to the moon!

Giá lên
BINANCE:REEFUSDT   REEF / TetherUS
Reef beark 0.031 and go to 0.035-0,05
If reef break 0.05, reef can fly on 0.1-0.2
Hold o long! see next week!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.