BINANCE:REEFUSDT   REEF / TetherUS
Reef Finance là dự án đa chuỗi được chạy với nền tảng DeFi đầu tiên và xây dựng tại hệ sinh thái Polkadot .
Long R/R=5Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.