BINANCE:RENBTC   Ren / Bitcoin
Đợi tín hiệu Brek buy tại vùng 58x
target tại 3 mốc như hình
Stoploss: 545
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.