Whale-D

Spot coin - REN - 14/4/2022 - 02

Giá lên
BINANCE:RENUSDT   Ren / TetherUS
Vùng mua 0.3000 - 0.3450
Target 1 : 0.6000
Target 2: 0.7000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.