nhadautu79

ROS liệu có cú hồi

HOSE:ROS   None
HOSE:ROS
Khả năng sẽ có cú hổi phiên 27/12.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.