linhberty

ROSEUSDT - Long

Giá lên
linhberty Cập nhật   
BINANCE:ROSEUSDT   ROSE / TetherUS
Bình luận: ROSE đang chạy khá tốt, nâng SL lên 0.247 để giữ lãi!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.