vietcuong1212

Nhận định thị trường cho POLS - Trả bài tập lớp BACS - K1

Giá lên
BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
Gửi cô giáo Linh.
Biểu đồ biểu diễn mẫu hình TAM GIÁC VUÔNG
Xu hướng đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.