BINANCE:RVNBTC   Ravencoin / Bitcoin
Chạm kẻ dưới lần 1 lần 2 thì mua, lần 3 bỏ. Ăn nhẹ rồi chuồn lẹ. Cắt lỗ 0,5%. Kèo chính xác từng sts . =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.