jimmyle1804

Sam cho một kỳ tăng giá, khi được trợ giá từ việc đăng ký mua

Giá lên
HOSE:SAM   CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Sam cho một kỳ tăng giá khi được công ty cổ phầ n chứng khoán Quốc gia đăng ký mua 2.3 triệu cổ phiếu HOSE:SAM
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.