NgBinhMinh

Cổ Phiếu SAVE (Hãng Hàng Không Giá Bèo Của Mỹ )

Giá lên
NYSE:SAVE   Spirit Airlines, Inc.
VN
Mẫu hình Tam Giác Đối Xứng khối lượng giao dịch tốt để mua .
- Mua vào nếu vượt được : $.15.25
- Bán ra khu vực : $.25
- Dừng lỗ khu vực : $.13.35US
Pattern Triangle Symmetry good volume to buy.
- Buy if you pass: $ .15.25
- Sold area: $ .25
- Stop loss area: $ .13.35


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.