bactest_178

18.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 17/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 15.99, giảm 1.90% so với phiên trước.
* Biểu đồ Ngày: Xu hướng hiện tại của giá Đường đang là điều chỉnh tích lũy. Hiện tại giá đang đi đến vùng 16.00 để tìm kiếm hỗ trợ.
* Biểu đồ H4: Giá giảm mạnh trong cả phiên, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng giá sẽ sớm tìm được hỗ trợ tại khu vực 15.80 - 16.00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.