HHermes

SBT bắt đáy quanh vùng 16.x, target 20.x (thủng 15.5 cắt lỗ)

Giá lên
HOSE:SBT   CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
SBT bắt đáy quanh vùng 16.x, target 20.x (thủng 15.5 cắt lỗ)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.