HHermes

SBT bắt đáy quanh vùng 16.x, target 20.x (thủng 15.5 cắt lỗ)

Giá lên
HOSE:SBT   CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
SBT bắt đáy quanh vùng 16.x, target 20.x (thủng 15.5 cắt lỗ)