Ninh-Do

SC đợi buy vùng mua tốt

BINANCE:SCBTC   None
Với góc nhìn sóng Elliot hiện tại SC đang hoàn thành sóng hiệu chỉnh 4 và bước vào sóng giảm 5
Các mốc giá khuyến nghị:
- Buy: 56 49
- Sell: 112
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.