JohnnyNguyenTP

SCBTC BUY

Giá lên
BINANCE:SCBTC   None
VÙNG MUA - STOPLOSS như trong chart
TARGET: tùy lòng tham

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.