HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Khuyến nghị mua SCR , trend tăng dài hạn từ 2013 đến nay.

Bình luận