HNX:SDA   SONG DA SIMCO JSC
SDA kỳ vọng giao dịch theo con sóng hồi.
Xác nhận khi giá đóng cửa phiên hôm nay là 23+
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.