URIFX

@SGDJPY => Trade vùng correction rộng

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:SGDJPY   SGD/JPY
Ít nhất chúng ta win trong vùng correction. Nếu may mắn hơn, wave này break luôn thì rất hay.
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.