Sư điều chỉnh biên độ rộng, Hãy đợi chờ phá vỡ breakout