Wave_Tracker

ĐỪNG có mà bị ngu. dont be like a fool sell your SHIB

Giá lên
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
ĐÂY LÀ GIÁ CẢU SHIB, bán đi để nhanh nghèo, bán đi để nhanh nghèo, bán đi để nhanh nghèo, bán đi để nhanh nghèo, bán đi để nhanh nghèo,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.