trongvinh0403

SHS được tổ nghề độ

HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Mong shs được tổ nghề độ
Dòng này cho dài hơn thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.