COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Hành động giá của Bạc đã phát đi tín hiệu đảo chiều giảm nên ta sell bạc với sl và tp như trong hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.