NgocHaiPearlie

Chiến lược giao dịch Mua Bạc lên vùng 26.250

Giá lên
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Nhận định giá Bạc
- Xu hướng tăng lên vùng 26.250
- CHiến lược giao dịch:
Mua vùng 25.175
SL 24.750
TP 25.750 - 26.250

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.