AZINVEX

Phân tích SILVER H4, 16:48, 16-5-2018

Giá xuống
TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Mô hình cờ và SMA 100 hướng xuống.
Take Profit: 15.936
Stop Loss: 16.562
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.